IN ONTWIKKELING:
 

een overzichtsexpositie in Museum Belvédère van mijn mooiste tekeningen en schilderijen.
Gedacht wordt aan een overzicht in één geheel (mijn eigen voorkeur), dan wel in twee gedeelten, in het begin van de jaren twintig.

Copyright © 2018 Rienold Postma
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.